Taakbalk

Onderzoeksgeïnformeerd studiemateriaal: Screen je studiemateriaal

Dit instrument is bedoeld om je eigen studiemateriaal te screenen op onderbouwing vanuit wetenschappelijke onderzoeksgegevens en vakliteratuur.

Het instrument spreekt geen waardeoordeel uit, jij beslist immers of en in welke mate de onderzoeksgeïnformeerdheid een meerwaarde is voor je studiemateriaal. Indien je kiest om evidence-based studiemateriaal te gebruiken, dan helpt dit instrument je de mate van onderzoeksgeïnformeerdheid te achterhalen. Tegelijk krijg je op basis van de resultaten een aantal tips.

Het invullen van de vragenlijst kost je vijftien minuten. De tips krijg je meteen te zien.

Je kan het instrument gebruiken om volgende soorten materiaal te screenen. Gebruik het instrument eventueel apart voor elk van de soorten studiemateriaal.

  • Zelf ontwikkeld schriftelijk cursusmateriaal: De cursus is geschreven door een of meer lectoren van een bepaald opleidingsonderdeel.
  • Externe handboeken: Door externe handboeken in de screening te betrekken kan de graad van onderzoeksgeïnformeerdheid een extra criterium vormen bij de keuze van toekomstige handboeken.
  • Aanvullende presentaties (type PowerPoint en Prezi) en/of werkbladen: Omwille van de grote flexibiliteit is de integratie van recente onderzoeksresultaten vaak evidenter in dit soort cursusmateriaal dan in een schriftelijke syllabus.

Ondersteunend materiaal dat een visuele weergave is van de schriftelijke syllabus wordt buiten beschouwing gelaten. We hebben het hier over materiaal dat inhoudelijk een verrijking/verdieping vormt bij het schriftelijk cursusmateriaal.

Dit instrument is niet bedoeld als beoordelingstool. Of en in welke mate studiemateriaal onderzoeksgeïnformeerd is, hangt immers ook af van de doelstellingen van een opleidingsonderdeel, van de wijze waarop het in de contacturen wordt gebruikt, van aanvullend materiaal dat de docent gebruikt, … Het instrument heeft dus geen enkele waarde in functionerings- of evaluatieprocedures. Het kan een sensibiliserende waarde hebben of ingeschakeld worden als instrument in de professionalisering van docenten of van docententeams.

Je kan het instrument per soort studiemateriaal gebruiken of per opleidingsonderdeel. Je kan er ook voor kiezen het instrument te gebruiken voor al het studiemateriaal van (een deel van) een opleidingsfase of van (een deel van) het curriculum. Je bespreekt de vragen dan met je teamgenoten.

Studiemateriaal dat inhoudelijk op bronnen gebaseerd is, waarvan de geldigheid niet is onderzocht, noemen we informatiegebaseerd. Wanneer de gebruikte informatie het resultaat is van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie wordt het schriftelijke studiemateriaal onderzoeksgeïnformeerd.

Onderzoeksgeïnformeerdheid wordt dus onderscheiden van het algemenere informatie-gebaseerdheid op basis van de verifieerbaarheid van de inhoud van de gerefereerde bronnen. Het medium (boek, krant, tijdschrift, internet, TV …) waar de informatie gevonden is, is hierbij irrelevant.

Ter illustratie : Verwijzen naar een opiniestuk is informatiegebaseerd. Het verwijzen naar een artikel waarin de resultaten van een enquête weergegeven zijn is onderzoeksgeïnformeerd

Ter illustratie : Verwijzen naar een opiniestuk is informatiegebaseerd. Het verwijzen naar een artikel waarin de resultaten van een enquête weergegeven zijn is onderzoeksgeïnformeerd.

Je scoort jezelf. De keuze voor 'consequent', 'sporadisch' of 'nooit' is dus subjectief. Het gaat immers om je eigen studiemateriaal met de bedoeling suggesties te geven voor kwalitatieve verbeteringen, en niet om een objectieve meting. Jij beslist dus welke antwoordmogelijkheid het best bij jouw studiemateriaal past.

 

 

 

Als je het instrument wilt gebruiken voor de professionalisering van docenten of van docententeams, kun je hier de handleiding voor gebruik en implementatie in de opleiding downloaden. Verdere verduidelijking over de situering binnen de onderzoeksdoelen van de associatie en het Europees referentiekader is hier terug te vinden.

 

 

Wil je in een paar minuten te weten komen wat deze tool voor je studiemateriaal kan betekenen en hoe ze ingezet kan worden in de opleiding, bekijk dan het filmpje.